دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

رسالت مرکز

 • رسالت مرکزرسالت مرکز
 • رسالت مرکزرسالت مرکز
 • رسالت مرکزرسالت مرکز
 • رسالت مرکزرسالت مرکز

مقدمه:

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد. تربیت پزشکان از رسالتهای مهم دانشگاه های علوم پزشکی است. پزشکان و پیراپزشکان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامتی، بیماری و چگونگی اداره بیمار را داشته باشند، بلکه لازم است توانایی کافی در زمینه مهارت های عملی و نگرشی نیز دارا باشند. برنامه ریزی در جهت کسب توانائی و مهارت کافی در زمینه های فوق از دیرباز مورد توجه بوده است. آنجائیکه تا کنون قسمت عمـده آمـوزش مهارت های عملی و نگرشی بر روی بیمـار انجام می گرفته، پیامدهای نامناسبی را برای بیمار، دانشجو و استاد به همراه داشته است که بعضاً منجر به خسارات جبران ناپذیری نیز گردیدهاستوتوجه به بازنگری درنحوه آموزش در این زمینه ها را الزامی می نماید.

رسالت مركز:

مركز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي ايجاد كند. هدف ما ايجاد مركزي است تا با همكاري و آموزش بين بخشي، موجبات ارتقاء آموزش مهارت هاي عملی و نگرشی در دانشجویان پزشكي و پيراپزشكي را فراهم آوریم و از اين طريق، موجبات ارتقاء كيفيت مراقبت از بيماران و خدمت رسانی به ایشان مهیا گردد و همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آن ها، فراگيري مستقل را ترويج دهيم و موجبات دستیابی به راه هاي جديدي در آموزش پزشكي و پيراپزشكي را فراهم آوریم.

هدف:

هدف عمده مراكز آموزش مهارت ها، شبيه سازي يك محيط باليني است به طوري كه بتوان آموزش مهارت هاي باليني را كنترل و تمرين كرد. بديهي است اين مراكز فقط مكمل محيط باليني واقعي هستند و به هيچ عنوان جاي آن را نمي گيرد.

برنامه ریزی و آموزش مهارت ها در مـرکز مهات های بالینی مبني بر چند اصل دانشجـو محوري، آموزش فـعال، بحث گروهي و كارگاهی مي باشد.در اين خصوص پس از پیشنهاد و تعيين عناوين آموزشي و تهيه طرح درس مربوطه كادر آموزشي تعیین و هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت كارگاهی به عمل خواهد آمد. کلیه فعالیت های مرکز تا کنون بر همین مبنا بوده است .   

فعاليتها:

 1. آموزش مهارت استنتاج، استدلال و حل مسأله و يادگيري مهارت هاي ارتباطي و اطلاعاتي.
 2. آگاهي از مقررات و اصول پايه اخلاقي حاكم بر روابط(Ethics).
 3. تدوين متون علمي از كتب مختلف در زمينه آموزش مهارت هاي باليني وProcedureها.
 4. طراحي و برگزاري ارزشيابي مهارت های عملي به روش آزمونOSCE.
 5. يادگيري مديريت و برنامه ريزي و كسب مهارت انجام فعاليت در گروه.
 6. آموزش مهارت های ارتباطی، اخذ و نگارش شرح حال و معاینات بالینی جهت دانشجویان
 7. برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های عملی نظیر تزریقات، احیاء قلبی ریوی و پروسیجرهای روتین
 8. همکاری در برگزاری کارگاه هایی که مجری آنها واحدهای دیگر آموزشی می باشند. نظیر: کارگاه تزریقات،Evidence Based Medicine، SelfLearning،طراحی سوالات چندگزینه ای و ...
 9. تلاش در جهت توسعه مركز به منظور آموزش ساير دانش آموختگان.