دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تحصیلات تکمیلی

آرایش ترمی

آرایش ترمی آرایش دروس دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری داخلی و جراحی   نيمسال اول عنوان درس شماره درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز یا همزمان نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع سیستم ...