دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تحصیلات تکمیلی

 

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری :  سر کار خانم دکتر ژیلا فریدونی

دکتری آموزش پرستاری

شماره تلفن:   53318075-071