دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

 

تأمل در عملکرد بالینی هسته اصلی آموزش بالینی برای دانشجویان پرستاری است. سنجش تأمل بر عملکرد بالینی مستلزم وجود یک ابزار اختصاصی و معتبر میباشد. با توجه به اینکه ابزار اختصاصی در این زمینه وجود نداشت. اساتید پرستاری و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا، اصفهان و همدان ( دکتر مصطفی بیژنی ، دکتر شهنار کریمی ، دکتر فاطمه محمدی ، دکتر فریبا حقانی ، دکتر نیکو یمانی ) تصمیم به طراحی واعتبارسنجی ابزار تامل بر عملکرد بالینی نمودند. مطالعه مذکور یک مطالعه ترکیبی از نوع طراحی ابزار بود. مطالعه در دو فاز کیفی برای استخراج گویه ها و مرحله کمی جهت اعتبارسنجی گویه های استخراج شده انجام شد. پرسشنامه نهایی استخراج شده شامل 36 گویه در شش حیطه ( صلاحیت حرفه ای، منابع انگیزش داخلی، محیط بالینی چالش بر انگیز ، فضای سازمانی پویا ، خود مدیریتی و رشد حرفه ای پویا ) میباشد. این پرسشنامه یک ابزار اختصاصی و جامع برای سنجش حیطه های موثر بر تامل بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی است و یک دستاورد مهم پژوهشی محسوب می گردد. این ابزار نخستین ابزار معتبر در کشور ایران و سایر کشورها میباشد. اساتید پرستاری می توانند از این ابزار معتبر جهت ارزشیابی و بررسی حیطه های تامل بر عملکرد بالینی دانشجویان استفاده نمایند و در صورت لزوم استراتژی های مناسبی را جهت رفع نواقص در این مقوله بکارگیرند و در جهت رشد حرفه ای و صلاحیت بالینی گام بردارند.

 نتایج این پژوهش ارزشمند در مجله معتبر   (BMC Nursing) به چاپ رسیده است.

 لینک دسترسی به مقاله:  https://doi.org/10.1186/s12912-021-00705-0  

فایل پی دی اف مقاله: 0-Bijani2021_Article_DevelopmentAndPsychometricEval.pdf