دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه دفاع جناب آقای سعید عابدی دانشجویای کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی 97 با عنوان" تبیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری بالینی در اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه کیفی تحلیل محتوا" در تاریخ 1399/10/3 برگزار گردید.

همچنین جلسه دفاع  سرکار خانم الهه راهپیما دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی 96 با عنوان "بررسی تأثیر اجرای برنامه ترخیص با رویکرد بین رشته ای بر تبعیت درمانی، بستری مجدد و شاخص های سلامت قلبی عروقی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر" در تاریخ 1399/10/16 برگزار گردید. 

برای هر دو این بزرگواران سلامتی و توفیق روزاقزون و دستیابی به مدارج بالاتر علمی را ار خداوند منان خواستاریم.