دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار
 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار
 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار
 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار
 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار
 • تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار تقدیر و تشکر سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته پرستار

سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه، طی مراسمی در روز سه شنبه 2 دی ماه 99 از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری به مناسبت هفته و روز پرستار تقدیر و تشکر نمودند.برای ایشان و تمامی پرستاران محترم و مدیران بزرگوار پرستاری، سلامتی  وطول عمر با عزت را از ایزد منان خواستاریم.