دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

  • انتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاریانتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاری
  • انتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاریانتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاری
  • انتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاریانتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاری
  • انتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاریانتخاب سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی به عنوان پرستار نمونه دانشکده پرستاری

 

بس بوَد این فخر چون ولادت زینب(س)


نام گذاری شد از برای پرستار


شعر ما بی گمان بدان که ندارد


ارزش تقدیم خاک پای پرستار


ارج پرستار کی به شعر توان گفت؟


اجر پرستار با خدای پرستار

 

مقارن با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، سرکار خانم دکتر شهناز کریمی و سرکار خانم پریسا

 

 

ثابت سروستانی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری، به عنوان پرستاران نمونه انتخاب شدند.ضمن عرض تبریک

 

 

فراوان، برای هر دو این عزیزان، از خداوند متعال، سلامتی  و توفیق روز افزون خواستاریم.