دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

  • برگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینیبرگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینی
  • برگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینیبرگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینی
  • برگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینیبرگزاری کلاس های عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینی

برگزاری کلاس ها و آزمون های  عملی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در مرکز مهارت های بالینی- شهریورماه 1399