دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونامشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونا
  • مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونامشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونا
  • مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونامشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونا
  • مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونامشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری در کمپین مبارزه با ویروس کرونا

در کمپین مبارزه با ویروس کرونا، به منظور تهیه محلول ضد عفونی و توزیع آن در سطح شهر، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و دانشجویان پرستاری جناب آقای محمد مهدی فلاحی و محمد مهدی بردبار مشارکت نمودند.