دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

 

در روز شنبه مورخ 98/12/10، دکتر فریدونی ریاست محترم دانشکده پرستاری و دکتر بیژنی مدیرمحترم آموزش بالینی ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان شریعتی، طی جلسه ای با مدیرداخلی بیمارستان سرکار خانم زبردست و مدیر خدمات پرستاری سرکار خانم مهرپیما، روند بهبودی و ارایه خدمات به بیماران مشکوک به بیماری حادتنفسی ومیزان دسترسی پرسنل به تجهیزات مورد نیاز را  مورد بررسی قراردادند. هم چنین از زحمات بی دریغ پرسنلی که به عنوان خط مقدم ارایه خدمات سلامت مشغول خدمت رسانی به بیماران مشکوک به بیماری حادتنفسی هستند، تقدیروتشکر ویژه ای انجام شد.